Vedtægter

Vedtægter


VEDTÆGTER FOR QAJAQ KØBENHAVN, revideret marts 2018


§ 1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Qajaq-København, og er hjemmehørende i Københavns Kommune.


§ 2 Formål

At videreføre og udbrede de oprindelige inuit kajaktraditioner gennem roning, bygning og vedligeholdelse af kajakker i træ og lærred/skind. At udvikle et samarbejde med lignende foreninger i primært Danmark og Grønland. Desuden ønsker foreningen at fremme forståelsen for hensynsfuld brug af naturen under udøvelse af kajaksport.


§ 3 Medlemskab

Alle kan blive medlem af Qajaq København mod betaling af kontingent. For medlemmer under 18 år skal der gives skriftligt tilsagn fra forældre/værge. Kontingentstørrelsen fastsættes på generalforsamlingen, og bestyrelsen beslutter om der opkræves kontingent for et helt eller et halvt år ad gangen. Kontingent betales forud, og evt helårsopkrævning skal følge kalenderåret. Støttemedlemsskab er uafhængigt af alder. Der fastsættes særskilt kontingent for støttemedlemsskab. Kontingentet opkræves en gang årligt 1. januar


§4 Ansvar og sikkerhed

Som medlem har man pligt til at følge de sikkerhedsmæssige retningslinier, som udstikkes af bestyrelsen så længe udfoldelsen i kajak sker i foreningens regi. Al roning i foreningens regi sker på eget ansvar.

Frigivelse indbefatter tilladelse til at ro alene og opnås efter beståelse af en prøve fastsat af bestyrelsen, eller hvis medlemmet kan fremsende dokumentation for godkendt EPP-2 certifikat eller lignende, opnået i en grønlandsk kajak (eller lignende kajaktype af skind på træskelet). Frigivelse tildeles af en af foreningens instruktører eller af bestyrelsen. Dette gælder også medlemmer, der allerede er frigivet i andre kajakklubber. Hver frigiven roer har tilladelse til at medtage én gæsteroer, der færdes under den frigivnes ansvar.


§5 Eksklusion

Et flertal i bestyrelsen kan ekskludere et medlem (dog først efter samtale med vedkommende). Eksklusion kan eksempelvis ske: - Hvis et medlem modarbejder foreningens vedtægter. - Hvis et medlem er i mere end 3 måneders kontingentrestance eller har anden gæld til foreningen. - Hvis et medlem groft overtræder klubbens reglement, herunder husorden og sikkerhedsbestemmelser eller groft misligholder sin nøglekodekontrakt. - Hvis et medlem efter bestyrelsens skøn skader klubben ved sin adfærd.


§6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 menige medlemmer samt en suppleant. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen består af 7 personer. Kan dette ikke lade sig gøre, kan bestyrelsens størrelse reduceres til 5 personer samt en suppleant. Valgbart er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleanten er på valg hvert år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, dog minimum 3 bestyrelsesmedlemmer, stemmer for.

§7 Revision

Revisor vælges så vidt det er muligt blandt foreningens medlemmer, og denne må ikke være medlem af bestyrelsen. Revisor er på valg hvert år.


§8 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 12 år og ikke er i kontingentrestance. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt og direkte til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel, indeholdende dagsorden. Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal meddeles bestyrelsen skriftligt senest en uge før afholdelsen af generalforsamlingen. En retmæssigt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dvs. mindst en stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


§9 Økonomi

Foreningens regnskab dækker kalenderåret. Kassereren fremlægger regnskabet på generalforsamlingen. Forinden kontrolleres regnskabet af foreningens revisor.


§10 Vedtægtsændringer

Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.


§11 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der imidlertid ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling. Her kan beslutningen træffes med ¾ stemmeflertal uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Evt. formue tilfalder et godtgørende formål, som vedtages på den generalforsamling, hvor foreningen opløses.


Vedtægterne er senest revideret marts 2018

Ledige pladser?

Medlemmernes private kajakker kan opbevares i klubhuset i det omfang der er ledige pladser.

Kontakt bestyrelsen for at høre om der er flere ledige pladser.

Læs mere om hvordan du kan blive medlem her.

Grønlandsk kajak af lærred på træskelet på tur

Følg aktiviteterne

Følg med i klubbens aktiviteter og kommende arrangementer i


samt på Groupspaces og Facebook

Bliv medlem

Interesseret i at ro grønlandsk kajak?

Hvis du er interesseret i håndværket omkring grønlandske kajakker og især i at ro grønlandsk kajak, så er Qajaq København måske noget for dig.

Læs hvordan du bliver medlem her.

Hvis du er interesseret i atgrønlandsk kajak så bliv medlem af Qajaq København ro

Kajakstativet

Qajaq København har plads til 35 kajakker.

Medlemmer kan få opbevaret sine private kajakker i stativet i det omfang der er plads. Pladserne prioriteres til aktive kajakker.

Læs mere om kajakstativet her

Hvis du er interesseret i atgrønlandsk kajak så bliv medlem af Qajaq København ro